PATALPŲ NUOMOS KONKURSAS

Skelbimas
Materialiojo turto, esančio adresu Laisvės pr. 5, Vilnius, viešo nuomos konkurso sąlygos
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ skelbia materialiojo turto – patalpų ir įrangos, skirtos maitinimo paslaugoms teikti, nuomos konkursą.
Turto nuomos paskirtis: teikti viešojo maitinimo paslaugas nuomotojo (Litexpo) parodų, mugių, konferencijų ir kitų renginių lankytojams. Maitinimo paslaugos turi būti teikiamos nuomotojo darbo ir renginių metu.
Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas: 2019 m. balandžio 4 d. 10 val. 00 min.
Vokų su paraiškomis pateikimo adresas: UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, Laisvės pr 5, Vilnius, 203 kab. paraiškos pateikiamos turto valdytojo įgaliotai atstovei Akvilei Ramanauskaitei.
Vokų su paraiškomis atplėšimo laikas ir vieta: 2019 m. balandžio 4 d. 10 val. 00 min. Laisvės pr. 5, Vilnius, 5 paviljonas, 2 aukštas, pasitarimų kambaryje, 209 kab.
Pradinis nuomojamo Turto nuompinigių dydis per mėnesį: 10 000,00 eurų (be PVM).
Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos konkurso dalyvių iniciatyva, jiems elektroniniu paštu a.ramanauskaite@litexpo.lt kreipiantis į Litexpo teisininkę Akvilę Ramanauskaitę.
Suinteresuoti asmenys iki paraiškų pateikimo gali apžiūrėti turtą (turto apžiūra gali vykti nuo 2019 m. kovo 27 d. iki 2019 m. kovo 29 d.). Turtas apžiūrimas pagal pageidavimą, laiką suderinus iš anksto su pastatų priežiūros vadovu Janu Klimu tel. 8 699 05774, el. paštas j.klimas@litexpo.lt
Pažymėtina, kad turtas išnuomojamas 2 (dviejų) metų laikotarpiui su galimybe sutartį pratęsti ne ilgiau kaip 1 (vienerių) metų laikotarpiui.
Sutarties šalys per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo turi pasirašyti patalpų ir inventoriaus perdavimo – priėmimo aktą ir nuomininkas ne vėliau kaip 14 (keturolika) kalendorinių dienų nuo jo pasirašymo dienos patalpas turės naudoti pagal tikslinę jų paskirtį – konferencijų ir renginių aptarnavimui, ir kasdieninio maitinimo užtikrinimui.
 
Asmenys, norintys dalyvauti konkurse skelbime nurodytu laiku turi pateikti užklijuotą voką aukščiau skelbime nurodytais rekvizitais ir laiku ant kurio turi būti užrašyta Konkurso sąlygų 14 p. nurodyta informacija:
 1. konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas;
 2. turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas – „Litexpo ilgalaikio materialiojo turto, esančio adresu Laisvės pr. 5, Vilnius, nuomos konkursas“;
 3. Nuomotojo adresas – UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrui „Litexpo“, Laisvės pr. 5, Vilnius;
 4. nuoroda „Turto nuomos konkursui“;
 5. Užrašas „Neatplėšti iki 2019 m. balandžio 4 d. 10 val. 00 min.
 
 • Paraišką sudaro dalyvio pateiktų duomenų bei dokumentų visuma, susidedanti iš:
 1. Užpildyta paraiškos A ir B forma, parengta pagal Konkurso sąlygų 1 ir 2 priedo reikalavimus;
 2. Konkurso dalyvio atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai;
 3. Įgaliojimas, išduotas paraišką pasirašiusiam asmeniui (asmenims), įrodantis to asmens teisę pasirašyti paraišką;
 4. dokumento (banko išduotas kvitas arba mokėjimo pavedimas su banko žyma, arba elektroninės bankininkystės išrašas su mokėjimo nurodymo įvykdymą patvirtinančiu įrašu), patvirtinančio, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, originalas arba patvirtinta kopija (šiuo atveju konkurso metu pristatomas dokumento originalas);
 5. Konkurso sąlygų IV skyriuje nurodytų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą patvirtinantys dokumentai;
 6. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
 7. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
 8. kiti Konkurso sąlygose reikalaujami dokumentai.
 
Papildomą informaciją apie Litexpo galite rasti: https://www.litexpo.lt