2017 09 21

Andrius Pauliukevičius: aklai sveikos gyvensenos madomis sekti nepatariu

Noras ne tik gerai jaustis, bet ir gražiai atrodyti žmones skatina aukštyn kojomis versti ?prast? gyvenimo b?d?. Europos ?empionas, asmeninis treneris Andrius Pauliukevi?ius ?sitikin?s, kad neverta aklai sekti sveikos gyvensenos madomis, o nutr?kus – plakti save ir gr?žti prie sen? ?pro?i?. „Viskas m?s? galvose” – ?sitikin?s jis.

Esate sak?s, kad norint prad?ti sveikiau gyventi ir gerai jaustis, pirmiausia b?tina atkreipti d?mes? ? mityb?. Ta?iau informacijos apie tai, kas iš ties? sveika, naudinga yra daug ir prieštaringos. Nuo ko gi prad?ti?

Iš ties?, vien? m?nes? g?sdinama, kad cukrus yra baltoji mirtis. V?liau pareiškiama, kad jis m?s? organizmui b?tinas ir net sveikas. Tada dar kas nors papasakojama apie baltymus ar riebalus, sul?i? naud? ar žal?. O žmon?s skaito ir galiausiai pasimeta, nebežino kuo tik?ti.

Pirma, m?stykite kritiškai ir bent jau nepulkite visko išbandyti praktiškai. Antra, žinokite, kad geriausiai patarti ir konsultuoti gali tie, kuriems jau pavyko pasiekti rezultat?. Kitaip tariant, kaip išsiskyrusio draugo neverta klausti patarimo, kaip sukurti darni? šeim?, ar verslo klausimais konsultuotis su istorikais bei geografais, taip ir siekiant stipraus bei sveiko k?no neverta klausyti t?, kurie negali patys savo pavyzdžiu paliudyti, kad žino, k? kalba.

Visi suvokiame, kad esam individual?s, skirtingi, ta?iau nepaisant to ieškome magiško recepto sveikatai ir grožiui. J?s? manymu, ar toks receptas egzistuoja?

Žmon?s labai nori vieno recepto, universalaus patarimo ir dar tikisi, kad jis bus lengvas. Ta?iau viskas kiek sud?tingiau. Daugiau apie tai pasakosiu š? šeštadien? vyksian?ioje parodoje „Baltmedica“, parod? ir kongres? centre „Litexpo“, ta?iau akivaizdu, kad sveikos gyvensenos srityje, kaip ir kitose sferose, labai daug ?vairiausi? mad? ir tendencij?, kurios kei?iasi.

Tarkime, šiuo metu madingos sul?i? dietos. J? laikytis paprasta, skanu, ta?iau faktas tas, kad dietos laikui pasibaigus visai nebeaišku, kaip gi žmogus tur?t? maitintis toliau. Vienas bendras principas yra toks – dieta n?ra veiksminga, jei joje nenurodomas planas, k? daryti jai pasibaigus. Sveika, subalansuota mityba tuo ir gera, kad žmogus taip maitintis gali nors ir vis? gyvenim?. Jei žvelgiate ? dietos aprašym? ir visiškai nuoširdžiai žinote, kad jos jums nepavyks laikytis ilgai, reiškia ji jums tiesiog netinka ir norim? rezultat? neduos.

Sporte irgi vyrauja tam tikros mados. Pavyzdžiui kei?iasi grupini? treniruo?i? mados. Prieš ger? dešimtmet? buvo labai populiarus stepas, dabar labai populiarus crossfit‘as. Viena didesni? klaid? – išsikelti nerealistiškus tikslus ir bet kokia kaina j? siekti. Gaila, ta?iau tokiu atveju rezultatas b?na tik vienas: nualintas organizmas, išvesta iš pusiausvyros nerv? sistema ir galiausiai – nusivylimas, po kurio visk? metame, nes rezultatas nedžiugina taip labai, kaip vargina pats procesas.

Visi nori svorio numesti kuo grei?iau, raumenis išryškinti kuo labiau ir pageidautina be dideli? pastang?. Išduokite, kaip žinoti, kad išsikelti tikslai realistiški?

Skai?iuojama paprastai: norint sveikai mesti svor?, pakanka numesti 1 proc. k?no mas?s per savait?. Taigi, jei sveriate 80 kg, o norite sverti 60 kg, jums reikia nusiteikti, kad mesdami po 700-800 g per savait?, galutin? rezultat? pasieksite maždaug po 25 savai?i?, t.y. maždaug per pusmet?.

Tokiu principu vadovaujantis, svor? mesite nekenkdamas savo organizmui, poky?ius pavyks išlaikyti, o laikas per kur? tai ?vyks – tikrai realistiškas, tad nebus nusivylimo. Apie tai, kaip susidaryti sveikos mitybos plan?, koki? klasikini? princip? laikytis, taip pat gal?site sužinoti š? šeštadien? nuo 13 iki 14 val. apsilank? parodoje „Baltmedica“, kurioje bendrausiu su lankytojais ir tur?site galimyb? laim?ti mano sudaryt? asmenin? mitybos plan?.

O kaip žinoti, kad pasirinktas fizinio aktyvumo lygis pakankamas?

Galioja tas pats principas – keliami tikslai turi b?ti real?s. 3-4 kartai per savait? po vien? valand? yra pakankamai optimalus kr?vis. Jei žmogus n?ra profesionalus sportininkas, fizinis aktyvumas neturi nei užimti jo viso laiko, nei užvaldyti proto.

Iš prigimties esame ting?s ir tik savo protu bei valios pastangomis duodame komand? k?nui kelti svor?, daryti prit?pimus ar b?gti. Centrin? nerv? sistema pervargsta, kai tokie impulsai duodami per dažnai ar per sunk?s. Tuomet dingsta ir motyvacija. Tai ypa? aktualu kai kalbame apie darb? su treniruokliais ir svoriais. Tokio tipo treniruot?ms 3-4 kart? per savait? tikrai pakanka. Jei kalbame apie lengvesn? kr?v? – važiavim? dvira?iu, vaikš?iojim?, lengv? b?gim? – tuomet ir tankumas bei trukm? gali b?ti ilgesn?. Tiesiog tokia veikla nevargina centrin?s nerv? sistemos, esame labiau atsipalaidav? ir lengviau m?gautis pa?iu aktyvumu.

Iš to, k? sakote atrodo, kad vos ne pats svarbiausias dalykas kelyje ? sveikat? ir graž? k?n? yra psichologija. Kiek ji lemia s?km?s?

Taip, b?tent psichologija yra vis? svarbiausia. Svarbiausia žinoti, kad viskam reikia laiko. Ir jo sau duoti. Nespausti, nereikalauti iš sav?s to, kas ne?manoma. Tik su teisinga psichologine nuostata bus galima m?gautis poky?iais ir išvengti nusivylim?.

Na, o jeigu pal?žome, suklupome ir tarkime prisišlamšt?me netikusio maisto arba neberandame motyvacijos v?l sportuoti. Kaip elgtis tada?

Taip tikrai nutinka, ir iš patirties galiu pasakyti, kad su tuo dažniau susiduria moterys. Blogiau už pat? pal?žim? yra tai, kad jos save smerkia, tada dar nusprendžia, kad jau viskas prarasta, visus naujus ?pro?ius nubraukia ir prie j? nebegr?žta.

Toki? situacij? vadinu „velniop visa tai“ efektu. Pal?žti yra visiškai normalu. Ir reikia žinoti, kad tas vienas kartas tikrai neturi lemiamos ?takos, tikrai visko nenubraukia ir nesugadina. Žinokite tai ir nesmerkite sav?s. Kaip savaitgalio poilsis nenubraukia penki? dien? darbo, taip vienas paslydimas nenubraukia sveikos gyvensenos pasiekim?.

Mano patarimas – tokius nutr?kimus tiesiog planuokite. Jei žinote, kad savaitgal? važiuosite pas giminai?ius, tai ir atsipalaiduokite, m?gaukit?s cepelinais ar naminiu pyragu. Mums didžiausi? ?tak? daro tai, kaip gyvename ir valgome nuolat, o ne retkar?iais.

Kokios didžiausios pradedan?i?j? keisti gyvenimo b?d? klaidos?

Viena j? – dirbtinai išp?sti, nerealistiški l?kes?iai. Kita – manymas, kad ger? rezultat? galima pasiekti vien sportu. Žinokite, kad be mitybos ir dienotvark?s korekcij? tai visgi n?ra ?manoma.

Iš pradedan?i?j? sportuoti klaid? pamin??iau bandymus b?gioti, kai b?gioti dar negalima. B?gimas yra paprasta fizinio aktyvumo forma, ta?iau ne visiems saugu tai daryti. Tarkime jei per didelis k?no svoris, b?giojant smarkiai ken?ia apatin? nugaros dalis ir keliai. Nereikia to daryti ir tada, kai bendras k?no lankstumas yra nepakankamas.

Rugs?jo 23 d. parod? ir kongres? centre „Litexpo“ vyks „Sveikatos šeštadienis“ – atviras renginys skirtas visiems besir?pinantiems savo sveikata, mityba, gera savijauta ir gražia šypsena. ?ia gal?site nemokamai atlikti kai kuriuos tyrimus, konsultuotis su specialistais sveikos ir gražios šypsenos, sveikos gyvensenos, stuburo problem? ar net laboratorini? tyrim? klausimais. Lankytoj? taip pat lauks inovatyvi? sveikatingumo produkt? pristatymai, pokalbiai su specialistais ir net pirmosios pagalbos teikimo mokymai. Šeštadien? parodoje „Baltmedica“ laukiami visi tie, kuriems r?pi savo ir savo artim?j? sveikata.

Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums
×

Turite klausimų?

    Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.