VEIKLOS DOKUMENTAI

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ politikos skirtos įdiegti nuoseklią ir veiksmingą bendrovės valdymo sistemą, padedančią darbuotojams sėkmingai įgyvendinti svarbius projektus ir skaidriai bei efektyviai kurti pridėtinę vertę.

 

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA – DARNUMAS

LITEXPO kiekvienais metais siekia atitikti Jungtinių Tautų (JT) „Pasaulio susitarimo“ (angl. Global Compact) ir Ekonomikos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) principus ir rekomendacijas valdymo bei skaidrumo didinimo srityse.
LITEXPO laikosi korupcijos prevencijos įstatymų ir politikos, skaidriai vykdo viešuosius pirkimus, stengiasi užtikrinti skaidrius santykius su klientais, daug dėmesio skiria aplinkosaugai ir darbuotojų edukacijai bei jų gerovės užtikrinimui.

LITEXPO VADOVAUJASI ATSAKINGO VERSLO PRINCIPAIS

LITEXPO SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA

LITEXPO SVARBIAUSI 2023 M. ĮVYKIAI

ANTIKORUPCINĖ POLITIKA – SKAIDRUMAS

Siekiant kurti atvirus ir pasitikėjimą kuriančius bei jį keliančius santykius LITEXPO yra patvirtinta Korupcijos prevencijos politika, kurios pagrindu bendrovė įsipareigojo sąžiningai laikytis su veikla susijusių teisės normų, įskaitant antikorupcines, kovoti su korupcija ir įgyvendinti antikorupcines priemones. Politika taikoma visiems bendrovės darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams.

Mes netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, skaidriai ir kurti patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Bendrovė  neremia ir susilaiko nuo bet kokių įtakos formų – tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių – politikams ar politinėms partijoms.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

Korupcijos prevencijos LITEXPO programa parengta vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu, LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužeės 13 d. įsakymu Nr. 2-170.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įmonės veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai. Siekiant nustatyti bei pašalinti arba valdyti korupcijos rizikos veiksnius, nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė ir priemonės  korupcijos rizikai mažinti arba pašalinti.

Korupcijos prevencija LITEXPO įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

Teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės LITEXPO įgyvendinamos laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;

Visuotinumo  – korupcijos prevencijos subjektais LITEXPO yra visi LITEXPO darbuotojai;

Sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių taikymo LITEXPO veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;

Pastovumo – korupcijos prevencijos LITEXPO priemonių taikymo veiksmingumas užtikrinamas nuolat tikrinant ir peržiūrint LITEXPO korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo rezultatus.

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS TVARKA

KORUPCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO APRAŠO IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2023 metais nebuvo registruotas nei vienas korupcinio pobūdžio skundas ir nepatvirtintas nei vienas nusikaltimas.

POLITIKOS DIEGIMAS

„Litexpo“ savo veiklą vykdo pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo ir sąžiningumo standartais. Bendrovėje aiškiai reglamentuota tvarka dėl galimų / negalimų dovanų bei kitų naudų, darbuotojai šviečiami ir mokomi apie kovos su korupcija svarbą. Visi darbuotojai, priimami į darbą bendrovėje, privalo susipažinti su Korupcijos prevencijos politika bei dalyvauti privalomuose antikorupcijos ir etikos mokymuose, taip pat yra paskirti asmenys, atsakingi už politikos įgyvendinimą.

Informavimas apie galimus pažeidimus       
Bendrovės darbuotojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, su kuriais bendrovę sieja sutartiniai, bendradarbiavimo ar kitokio pobūdžio santykiai, taip pat visuomenės nariai kviečiami anonimiškai pranešti apie galimus pažeidimus arba galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus bendrovės pasitikėjimo telefonu +370 696 19340 ar pasitikėjimo elektroniniu paštu pranesk@litexpo.lt. Minėti kontaktai viešinami bendrovės internetinėje svetainėje, skyrelyje „Kontaktai“.

 

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ skelbia „Privačių interesų derinimo ir nusišalinimo tvarką“ ir sąrašą pareigybių, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka – pateikti duomenis per Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) duomenų bazę. Privačius interesus deklaruoja ir pirkimų procesuose dalyvaujantys LITEXPO darbuotojai

PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO IR NUSIŠALINIMO TVARKA

PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS APRAŠO NUSTATYTA TVARKA, SĄRAŠAS

 

TURTO NUOMOS IR PARDAVIMO TVARKA 

LITEXPO savo veikloje, vykdydama kilnojamojo ar nekilnojamojo turto pardavimus beinuomą, vadovaujasi „Turto nuomos ir pardavimo tvarkos aprašu“. Šis aprašas nustato LITEXPO nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: pastatų, patalpų, inžinerinių statinių (šios sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme) ir ilgalaikio ir (ar) trumpalaikio materialiojo turto nuomos ir pardavimo tvarką bei sąlygas.

 

 

RĖMIMO POLITIKA

LITEXPO paramos teikimo politika remiasi ketverių metų veiklos strategijos tikslais, vertybėmis ir nuostata, kad teikiama parama privalo būti vieša ir nekelti visuomenei abejonių dėl savo tikslingumo,skyrimo ir proceso skaidrumo. LITEXPO yra valstybės valdoma įmonė, todėl viena svarbiausių jos pareigų – mokėti dividendus akcininkui, kuris juos skirsto būtinosioms visuomenės reikmėms per šalies biudžetą. Todėl, siekiant įgyvendinti LITEXPO strategijoje numatytus tikslus, įmonė teiks paramą tik gavusi valdybos pritarimą ir tik iš anksto numatytoms sritims.

 

ETIKOS KODEKSAS

LITEXPO savo veikloje vadovaujasi atsakingo verslo principais. Etikos kodeksas yra paremtas LITEXPO vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi darbuotojai. Visoms suinteresuotoms šalims Kodeksas nurodo, kokiais etiškos ir atsakingos veiklos principais LITEXPO vadovaujasi vykdydama savo veiklą ir kokio elgesio tikisi iš savo partnerių.

ETIKOS KODEKSAS

 

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA

Lygių galimybių ir įvairovės užtikrinimas yra pamatinė LITEXPO santykių su darbuotojais ir Etikos kodekso nuostata.

 

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

Litexpo įgyvendina ir užtikrina darbuotojų saugumą Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos tvarkos aprašu, patvirtintu 2022 m. spalio 31 d. bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. 1-20.

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS TVARKOS APRAŠAS

ĮSIPAREIGOJIMAI PARODŲ IR MUGIŲ METU

Dėl lankytojų, darbuotojų, apsaugos paslaugas teikiančių įmonių darbuotojų ir kitų atsakingų asmenų įsipareigojimų parodų ir (ar) mugių metu.

ĮSIPAREIGOJIMAI PARODŲ IR MUGIŲ METU

 

DALYVAVIMO PARODOSE IR MUGĖSE REGLAMENTAS

Ši politika nustato dalyvavimo LITEXPO organizuojamose parodose ir mugėse principus, sąlygas bei procesus. Tinkamas šio reglamento įgyvendinimas ir laikymasis užtikrina sklandų bei sėkmingą renginių suorganizavimą, prisideda prie klientų lūkesčių ir interesų patenkinimo

 

Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums
×

Turite klausimų?

    Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.