Lankytojų elgesio tvarka ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ (toliau – Litexpo) lankytojų elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pagrindinę Litexpo, esančio Laisvės pr. 5 Vilnius, lankytojų elgesio Litexpo patalpose ir/ar teritorijoje, tvarką.

2. Bendrieji reikalavimai lankytojams:

2.1. Laikytis įspėjamųjų ženklų, instrukcijų ar kitų nuorodų;
2.2. Patiems asmeniškai pasirūpinti savo ir savo vaikų bei kitų lydimų asmenų sveikatos/gyvybės bei turto saugumu;
2.3. Elgtis taip, kad nekiltų grėsmė sau ir aplinkiniams, nedaryti žalos, nepažeisti kitų lankytojų teisių ir interesų;
2.4. Vykdyti Litexpo administracijos, apsaugos darbuotojų ir/ar kitų asmenų, įgaliotų užtikrinti saugumą bei viešąją tvarką, nurodymus;
2.5. Nedelsiant informuoti Litexpo informacijos centro ir/ar apsaugos darbuotojus apie veiksmus ir/ar aplinkybes, dėl kurių gali būti/buvo padaryta žala lankytojo (-ų) arba kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui.

3. Lankytojai turi teisę:

3.1. Į Litexpo patalpas patekti/išeiti tik per specialiai skirtus ir įrengtus Litexpo įėjimus/išėjimus ir jose būti tik Litexpo vykstančio renginio/parodos metu;
3.2. Patekti į Litexpo vykstančius renginius/parodas, kuriuose organizatorius nustatė tam tikrus privalomus reikalavimus (aprangos kodas, amžius ir pan.), tik pateikę bilietus ir/arba dokumentus, suteikiančius teisę įeiti, ir/arba atitinkantys nustatytus reikalavimus;
3.3. Elektronines cigaretes ir kitus tabako gaminius rūkyti tik specialiai tam skirtose ir specialiai pažymėtose vietose. „Iqos lounge“ patalpoje rūkyti tik bedūmio tabako gaminius. Lankytojas, pažeidęs šias taisykles, privalo sumokėti 100 Eur baudos mokestį;
3.4. Nustatyta tvarka naudotis Litexpo esančiomis rūbinėmis, kavinėmis ir kitomis viešo naudojimo patalpomis.

4. Lankytojai privalo žinoti, kad:

4.1. Jei įėjimas į renginį/parodą yra mokamas, kiekvienas renginio/parodos lankytojas gali naudotis tik 1 (vienu) ir tuo pačiu bilietu/kvietimu vienos renginio/parodos dienos metu. Patekimas į renginį/parodą galimas tik su bilietais/kvietimais, įsigytais oficialiuose pardavimo kanaluose internetu arba kasose;4.2. Renginio/parodos lankytojai, prieš patekdami į Litexpo patalpas, gali būti patikrinami apsaugos darbuotojų. Jeigu renginio/parodos metu vyksta ši patikra, lankytojas, pageidaujantis patekti į Litexpo, privalo leisti būti apieškotas, kartu patikrinant jo drabužius, rankinę ir kitus daiktus, kurie apsaugos darbuotojui atrodo pavojingi ar keliantys pavojų;
4.3. Tuo atveju, jei bilietas suteikia nuolaidą ar specialias sąlygas tam tikrai lankytojų kategorijai (pvz. senjorams, studentams, žmonėms su negalia ir pan.), taip pat, kai į renginį/parodą įleidžiami asmenys nuo tam tikro amžiaus, apsaugos darbuotojas ir/arba kitas aptarnaujantis personalas turi teisę kartu su bilietu paprašyti pateikti ir asmens dokumentą. Lankytojas, atsisakęs pateikti asmens dokumentą, jį tikrinančių asmenų sprendimu gali būti neįleistas į renginį/parodą;
4.4. Litexpo renginio/parodos lankytojai ir kiti asmenys privalo vykdyti renginių/parodų organizatorių, saugos tarnybos darbuotojų, policijos pareigūnų, ir/ar kitų saugumą ir tvarką užtikrinančių asmenų nurodymus;
4.5. Litexpo administracija ar kiti atsakingi ar tvarką Litexpo patalpose palaikantys asmenys, turi teisę neįleisti į Litexpo asmenų ar juos pašalinti iš Litexpo, jeigu paaiškėja, kad jų turimi bilietai, leidimai ar kiti dokumentai, suteikiantys teisę patekti į Litexpo patalpas, buvo perduoti arba parduoti asmenims, neturintiems teisės jais naudotis;
4.6. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, esant pavojui ar iškilus grėsmei, renginio/parodos saugumui ar vykdymui, apsaugos darbuotojo, policijos pareigūno, Litexpo administracijos darbuotojo, ir/ar kito Litexpo tvarką prižiūrinčio asmens reikalavimu ar nurodymu, renginio/parodos lankytojai gali būti persodinti į kitas, nei nurodyta biliete, vietas ar paprašyti išeiti iš Litexpo patalpų;
4.7. Bilietą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į Litexpo patalpas, lankytojas privalo saugoti iki renginio/parodos pabaigos;
4.8. Už mažamečių ir nepilnamečių vaikų saugumą ir sveikatą Litexpo patalpose ir/arba prieigose atsako tėvai ir/ar juos lydintys asmenys. Renginio/parodos lankytojui ir/ar jo vaikui elgiantis neatsargiai ar netinkamai ir susižalojus ar nukentėjus, Litexpo neatsako už šių asmenų patirtą žalą. Renginio/parodos lankytojui ir/ar jo vaikui sugadinus ar sunaikinus Litexpo ar kitų lankytojų turtą, šie asmenys (kai žalą padaro vaikai, už juos yra atsakingi tėvai ir/ar juos lydintys asmenys) privalo atlyginti Litexpo ir/ar kitiems asmenims jų patirtą žalą.
4.9. Dėl saugumo priežasčių Litexpo patalpose yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti lankytojus bei jų veiksmus;
4.10. Kiekvienas Litexpo lankytojas sutinka, kad jo balsas ir/ar atvaizdas bus neatlygintinai naudojami tiesioginės renginio transliacijos metu, renginio vaizdo įraše, informacijos apie renginį sklaidoje, renginio nuotraukose, talpinant jas internete ar kitoje viešoje erdvėje. Ši medžiaga, Litexpo renginio/parodos organizatorių ar trečiųjų asmenų gali būti naudojama neribotą laiką, laikantis visų Lietuvos Respublikos įstatymų, taikomų šios informacijos naudojimui. Šios taisyklės taikomos visuose renginiuose, vykstančiuose Litexpo patalpose/teritorijose, kuriuos organizuoja Litexpo;
4.11. Lankytojas rūbus palikdamas saugojimui spintelėje, ją pats užsirakina ir pasiima raktelį;
4.12. Pametęs rūbinės numerėlį, lankytojas apie tai privalo nedelsdamas informuoti rūbinės personalą;
4.13. Už pamestą rūbinės numerėlį ir/ar pamestą daiktų saugojimo spintelės raktą, lankytojas privalo sumokėti 10 Eur mokestį;
4.14. Rankinių, lagaminų, kepurių, skrybėlių, skėčių ir kitų panašaus pobūdžio daiktų saugojimui yra skirtos tam specialios vietos.

 

5. Lankytojams draudžiama:

5.1. Patekti į mokamus renginius/parodas be bilietų arba kitų dokumentų, suteikiančių teisę patekti į renginį/parodą, jeigu nėra numatyta kita įėjimo į renginį/parodą tvarka;
5.2. Be administracijos leidimo patekti ant scenos, į užkulisius ir/ar į renginių organizatoriaus darbo vietas;
5.3. Naudoti Litexpo Wi-Fi prieigos tinklą, turint tikslą pažeisti kibernetinį saugumą ir/ar kaip kitaip atlikti nusikalstamą veiką.
5.4. Be administracijos ar kitų asmenų, atsakingų už viešąją tvarką, leidimo įvažiuoti į Litexpo vidinę teritoriją.
5.5. Įvažiuoti automobiliu ar kita transporto priemone į stovėjimo aikštelę nesumokėjus už parkavimo paslaugas;
5.5. Be atskiro Litexpo administracijos rašytinio leidimo organizuoti bet kokius mitingus, susirinkimus ir/ar kitus panašius renginius;
5.6. Pavojingai elgtis, sukeliant grėsmę sau ir kitiems lankytojams;
5.7. Propaguoti, skleisti ar platinti komercinio/reklaminio turinio arba kenksmingo, agresyvaus, agituojančio, politinio, rasistinio ar religinio pobūdžio medžiagą ir informaciją, įskaitant aprangą;
5.8. Organizuoti parašų rinkimo akcijas ir/ar vykdyti antivalstybinę agitaciją;
5.9. Šauksmais, žodžiais ir/ar kitokiais veiksmais žeminti renginio/parodos dalyvių, žiūrovų žmogiškąjį orumą bei ignoruoti elgesio viešose vietose normas;
5.10. Deginti ugnį, leisti fejerverkus, raketas, dūmų miltelius, dūmų bombas, kitokią pirotechniką, naudoti degias ar sprogstamąsias medžiagas;
5.11. Turėti su savimi šaunamus ginklus, sprogstamąsias, chemines medžiagas, kurios sukeltų pavojų kitų centro teritorijoje esančių žmonių gyvybei ar sveikatai;
5.12. Gadinti ir laužyti Litexpo įrangą, apipavidalinimo elementus, inventorių bei želdinius;
5.13. Šiukšlinti ir/ar teršti Litexpo patalpose, sanitarinėse patalpose (tualetuose, skirtuose lankytojams ir pan.), teritorijoje.

6. Neįleidžiami asmenys:

6.1. Nesilaikantys Litexpo taisyklių, nuostatų ir tvarkų, taip pat viešosios tvarkos ir geros moralės nuostatų ir reikalavimų;
6.2. Litexpo administracijos ir/ar kitų tvarką prižiūrinčių asmenų žiniomis, įvykdę ar įtariami įvykdę viešosios tvarkos pažeidimus, bausti už chuliganišką elgesį, įvykdę ar įtariami įvykdę bet kokius nusikaltimus ar nusižengimus Litexpo patalpose;
6.3. Neatitinkantys renginio ar parodos organizatorių nustatytų amžiaus reikalavimų ir/ar savo amžiaus nepagrindžia dokumentais;
6.4. Neturintys galiojančio renginio bilieto ar kito patekti į renginį leidžiančio dokumento;
6.5. Bandantys į renginį/parodą patekti su jau panaudotu, padirbtu, suklastotu ar kitokiu negaliojančiu bilietu ar kitu teisę patekti į renginį/parodą suteikiančiu dokumentu, taip pat bandantys įsinešti į Litexpo draudžiamų daiktų;
6.6. Apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų, psichotropinių ir/ar narkotinių medžiagų;
6.7.Savo elgesiu keliantys grėsmę Litexpo saugumui, turtui, kitų lankytojų ir/ar jų turto saugumui.

7. Baigiamosios nuostatos:

7.1. Lankytojams nesilaikant šių taisyklių, Litexpo administracija ir/ar kiti viešąją tvarką Litexpo patalpose palaikantys asmenys turi teisę pašalinti šiuos asmenis iš Litexpo patalpų. Šiame punkte nurodytu pagrindu iš Litexpo patalpų pašalintam lankytojui pinigai už įsigytus bilietus negrąžinami ir jo patirti nuostoliai nėra atlyginami;
7.2. Kiekvienas renginio/parodos lankytojas, patekdamas į Litexpo, šiuo savo veiksmu patvirtina, kad yra susipažinęs su Litexpo elgesio taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

 

Asmenys, nesilaikantys šių taisyklių, į Litexpo gali būti neįleidžiami arba, pažeidimams paaiškėjus ar atsiradus vėliau, pašalinti iš Litexpo be atskiro įspėjimo! Už viešosios tvarkos ir Litexpo taisyklių pažeidimus asmenys atsako teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums
×

Turite klausimų?

    Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.