DARBO UŽMOKESTIS

DIREKTORIAUS ATLYGIO POLITIKA: bendrovės direktoriaus atlygio nustatymą reglamentuoja 2023 m. vasario 21 d. Nr. VP-78 valdybos patvirtinta „UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ direktoriaus atlygio politika“. Vadovo atlygis peržiūrimas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. 743 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo“ 1.1–1.6 papunkčiuose nustatytos valstybės valdomos įmonės vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarkos taikymo nuo 2024 m. sausio 1 d.

Bendrovės direktoriaus atlyginimas susideda iš:

 • Pastoviosios dalies – pareiginio darbo sutartyje nustatyto atlyginimo, mokamo kiekvieną mėnesį;
 • Metinio priedo, mokamo už sėkmingą valdybos nustatytų tikslų vykdymą. Kintamo metinio priedo dydis – maksimaliai 4 (keturi) pastovaus darbo užmokesčio (PDU) dydžiai.

Metinius tikslus, už kurių sėkmingą vykdymą mokamas priedas, sudaro finansiniai ir nefinansiniai tikslai.

 • Priedas už finansinius tikslus skiriamas įvertinus nustatytų: EBITDA, grynojo pelno maržos ir ROE rodiklių vykdymą, skaičiuojant nuo metų pradžios už einamuosius metus;
 • Priedas už nefinansinius tikslus skiriamas už sėkmingą nefinansinių tikslų vykdymą. Nefinansinius tikslus sudaro Bendrovės strateginiai tikslai, tvirtinami valdybos posėdžio metu.

DARBUOTOJŲ ATLYGIO POLITIKA: LITEXPO yra įdiegta atlygio valdymo sistema, kuri kasmet yra peržiūrima ir pagal poreikį atnaujinama. LITEXPO vadovaujasi „atsakingo atlygio“ principu ir siekia, kad įmonės finansai būtų valdomi efektyviai, užtikrintų įmonės strateginių tikslų vykdymą.

Bendrovės darbuotojų atlygio paketą sudaro finansinis ir nefinansinis atlygis.

Finansinį atlygį reglamentuoja Bendrovės direktoriaus įsakymu patvirtinta atlygio politika. Finansinį atlygį sudaro:

 • Pareiginis atlyginimas (bazinis atlyginimas);
 • pareiginio atlyginimo priedas (kintamas atlyginimas);
 • individualus skatinimo priedas,
 • komandinis skatinimo priedas.
 • priemokos už darbą nukrypstant nuo įprastų darbo sąlygų.

Pareiginis atlyginimas yra kas mėnesį išmokama fiksuota pagrindinė darbo užmokesčio sudedamoji dalis, kurios dydis nurodomas darbuotojo darbo sutartyje. Įmonėje yra nustatyti pareiginių atlyginimo lygiai ir jų rėžiai, atsižvelgiant į darbo sudėtingumą, priskirtą atsakomybę, kompetencijas, išsilavinimą, reikalingą žinių lygį, įgūdžius, rinkos vertę ir pan.

Pareigybių lygiai yra grupuojami į šias kategorijas, kurios yra pagrindas piniginio atlygio sudedamųjų dalių ir papildomų naudų diferencijavimui:

HAY lygis Kategorija Kategorijai priskiriamos pareigybių grupės
19 A Aukščiausiojo lygmens vadovas
15-18 B Pagrindinių veiklų padalinių vadovai
13-14 C Palaikančių veiklų padalinių vadovai,

vyriausieji ir vyresnieji specialistai, specialistai

8-12 D Aptarnaujantys darbuotojai, kvalifikuoti, nekvalifikuoti darbininkai

Kintamoji atlyginimo dalis (KAD) priklauso nuo darbo kiekio, kokybės bei veiklos rezultatų ir yra mokama projektų komandų nariams – įgyvendinus projektus, renginių skyriaus komandos nariams – už ketvirčio sėkmingus veiklos rezultatus bei atskirus renginius (parodas), maitinimo organizavimo komandos nariams – už mėnesio ir ketvirčio sėkmingus veiklos rezultatus, pagrindinių ir palaikančių veiklų padalinių vadovams bei vyriausiesiems, vyresniesiems specialistams ir specialistams – už ketvirčio rezultatus pagal iš anksto nustatytus / sutartus pagrindinius veiklos rodiklius(angl.KPIs).

 • Premijos už projektus mokamos projektų komandų nariams – viršijus sutartus konkretaus projekto finansinius tikslus ir įvykdžius individualius tikslus (pagal sutartus individualius pagrindinius veiklos rodiklius – KPIs).
 • Ketvirtinės premijos mokamos renginių ir maitinimo organizavimo komandų nariams už konkretaus ketvirčio biudžeto viršijimą.
 • Vienkartinė premija gali būti mokama už ypatingus rezultatus / kai įgyvendinamas neplanuotas, biudžete nenumatytas projektas ir / ar pasiekiami ypatingi rezultatai, o taip pat už laikinai skiriamas papildomas užduotis. Sprendimą mokėti vienkartinę premiją darbuotojo tiesioginio vadovo teikimu, priima Bendrovės direktorius.

Už darbą nukrypstant nuo įprastų darbo sąlygų (viršvalandinis darbas, darbas naktį, poilsio ir švenčių dienomis) mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

Nefinansinis atlygis yra netiesioginė darbuotojų atlygio forma, kurią Bendrovė pasitelkia savo darbuotojų pastangų, įsitraukimo bei lojalumo skatinimui, darbuotojų gerovės bei veiklos Bendrovėje praturtinimui. Tai įvairūs Bendrovės renginiai, darbuotojų konkursai, sveikinimai ypatingomis progomis, galimybė pasirinkti lankstų darbo grafiką, darbą nuotoliniu būdu, darbo priemonės, pripažinimas ir darbuotojų ugdymas.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas 2021–2023 m. LITEXPO darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginį atlyginimą ir priedus), neatskaičius mokesčių.

ATLYGIS KOLEGIALIEMS VALDYMO ORGANŲ NARIAMS:

LITEXPO priežiūros ir valdymo organų nariai yra skiriami ketverių metų kadencijai. Su jais yra sudarytos civilinės sutartys, kuriose detalizuojamos jo/jos atsakomybės, pareigos, teisės bei funkcijos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. 743 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo 1.1–1.6 papunkčiuose nustatytos valstybės valdomos įmonės vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarkos taikymo nuo 2024 m. sausio 1 d. ir remiantis 2023 m. gruodžio 22 d. Uždarosios akcinės bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu mokamas mėnesinis fiksuotas atlygis.

Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums
×

Turite klausimų?

  Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.