Prisijungti

Registruotis

Login

Register

DARBO UŽMOKESTIS

DIREKTORIAUS ATLYGIO POLITIKA: Bendrovės direktoriaus atlygio nustatymą reglamentuoja valdybos patvirtinta „UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ direktoriaus, atlygio politika“ (2020-07-27 Valdybos posėdžio protokolas Nr. VP-44).

 

Direktoriaus atlygis susideda:

 • Mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma darbo sutartyje.
 • Kintama dalis mokama už EBITDA rodiklio vykdymą, skaičiuojant nuo metų pradžios ir išmokamos kartu su pareiginiu atlyginimu kas ketvirtį.
 • Metinė premija Bendrovės direktoriui mokama už sėkmingą valdybos nustatytų asmeninių tikslų vykdymą. Premijos dydis negali viršyti 2 mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių.

 

DARBUOTOJŲ ATLYGIO POLITIKA: LITEXPO yra įdiegta atlygio valdymo sistema, kuri kasmet yra peržiūrima ir pagal poreikį atnaujinama. LITEXPO vadovaujasi „atsakingo atlygio“ principu ir siekia, kad įmonės finansai būtų valdomi efektyviai, užtikrintų įmonės strateginių tikslų vykdymą.

Bendrovės darbuotojų atlygio paketą sudaro finansinis ir nefinansinis atlygis.

Finansinį atlygį reglamentuoja Bendrovės direktoriaus įsakymu patvirtinta atlygio politika. Finansinį atlygį sudaro:

 • Pareiginis atlyginimas (bazinis atlyginimas);
 • pareiginio atlyginimo priedas (kintamas atlyginimas);
 • individualus skatinimo priedas,
 • komandinis skatinimo priedas.
 • priemokos už darbą nukrypstant nuo įprastų darbo sąlygų.

Pareiginis atlyginimas yra kas mėnesį išmokama fiksuota pagrindinė darbo užmokesčio sudedamoji dalis, kurios dydis nurodomas darbuotojo darbo sutartyje. Įmonėje yra nustatyti pareiginių atlyginimo lygiai ir jų rėžiai, atsižvelgiant į darbo sudėtingumą, priskirtą atsakomybę, kompetencijas, išsilavinimą, reikalingą žinių lygį, įgūdžius, rinkos vertę ir pan.

Pareigybių lygiai yra grupuojami į šias kategorijas, kurios yra pagrindas piniginio atlygio sudedamųjų dalių ir papildomų naudų diferencijavimui:

HAY lygisKategorijaKategorijai priskiriamos pareigybių grupės
19AAukščiausiojo lygmens vadovas
15-18BPagrindinių veiklų padalinių vadovai
13-14CPalaikančių veiklų padalinių vadovai,

vyriausieji ir vyresnieji specialistai, specialistai

8-12DAptarnaujantys darbuotojai, kvalifikuoti, nekvalifikuoti darbininkai

Kintamoji atlyginimo dalis (KAD) priklauso nuo darbo kiekio, kokybės bei veiklos rezultatų ir yra mokama projektų komandų nariams – įgyvendinus projektus, renginių skyriaus komandos nariams – už ketvirčio sėkmingus veiklos rezultatus bei atskirus renginius (parodas), maitinimo organizavimo komandos nariams – už mėnesio ir ketvirčio sėkmingus veiklos rezultatus, pagrindinių ir palaikančių veiklų padalinių vadovams bei vyriausiesiems, vyresniesiems specialistams ir specialistams – už ketvirčio rezultatus pagal iš anksto nustatytus / sutartus pagrindinius veiklos rodiklius(angl.KPIs).

 • Premijos už projektus mokamos projektų komandų nariams – viršijus sutartus konkretaus projekto finansinius tikslus ir įvykdžius individualius tikslus (pagal sutartus individualius pagrindinius veiklos rodiklius – KPIs).
 • Ketvirtinės premijos mokamos renginių ir maitinimo organizavimo komandų nariams už konkretaus ketvirčio biudžeto viršijimą.
 • Vienkartinė premija gali būti mokama už ypatingus rezultatus / kai įgyvendinamas neplanuotas, biudžete nenumatytas projektas ir / ar pasiekiami ypatingi rezultatai, o taip pat už laikinai skiriamas papildomas užduotis. Sprendimą mokėti vienkartinę premiją darbuotojo tiesioginio vadovo teikimu, priima Bendrovės direktorius.

Už darbą nukrypstant nuo įprastų darbo sąlygų (viršvalandinis darbas, darbas naktį, poilsio ir švenčių dienomis) mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

Nefinansinis atlygis yra netiesioginė darbuotojų atlygio forma, kurią Bendrovė pasitelkia savo darbuotojų pastangų, įsitraukimo bei lojalumo skatinimui, darbuotojų gerovės bei veiklos Bendrovėje praturtinimui. Tai įvairūs Bendrovės renginiai, darbuotojų konkursai, sveikinimai ypatingomis progomis, galimybė pasirinkti lankstų darbo grafiką, darbą nuotoliniu būdu, darbo priemonės, pripažinimas ir darbuotojų ugdymas.

ATLYGIS KOLEGIALIEMS VALDYMO ORGANŲ NARIAMS: LITEXPO priežiūros ir valdymo organų nariai yra skiriami ketverių metų kadencijai. Su jais yra sudarytos civilinės sutartys, kuriose detalizuojamos jo/jos atsakomybės, pareigos, teisės bei funkcijos.

Atlygis valdybos nariams mokamas remiantis 2022 m. sausio 19 d. Uždarosios akcinės bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintu „UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdybos nario atlygio apmokėjimo tvarkos aprašu“. Atlygis mokamas už ataskaitinį ketvirtį ir yra apskaičiuojamas taip:

 

AS = ADmėn.*k*(1-Pn/Pviso)

kur:

AS – atlygio suma už ataskaitinį ketvirtį;

ADmėn – atlygio mėnesinis dydis (atitinkamai valdybos nariui arba valdybos pirmininkui);

k – kalendorinių mėnesių skaičius per ataskaitinį ketvirtį;

Pn – valdybos posėdžių, kuriuose valdybos narys nedalyvavo per ataskaitinį ketvirtį, skaičius);

Pviso – valdybos posėdžių, vykusių per ataskaitinį ketvirtį, skaičius.

 

Valdybos nariui mokėtiną Atlygį apskaičiuoja Bendrovė pagal Bendrovės valdybos posėdžių sekretoriaus pateiktą informaciją apie per ataskaitinį ketvirtį vykusius posėdžius ir juose dalyvavusius/nedalyvavusius valdybos narius. Šią informaciją Bendrovės valdybos posėdžių sekretorius turi pateikti per 5 kalendorines dienas ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas 2020–2021 m. LITEXPO darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginį atlyginimą ir priedus), neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas
2020 m.2021 m.
Darbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestisDarbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestis
Aukščiausio lygmens vadovas1451814505
Pagrindinių veiklų padalinių vadovai7222633008
Palaikančių veiklų padalinių vadovai2185462193
Vyriausieji specialistai9161071811
Vyresnieji specialistai, specialistai201315221585
Aptarnaujantys darbuotojai, kvalifikuoti, nekvalifikuoti darbininkai201187191163

Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums

Gaukite naujienas pirmi

Gauti informaciją apie naujausius renginius, parodas ir kitas naujienas

Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi, siekiant įvertinti Jūsų poreikius ir pateikti UAB „Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO“ tinkamiausią pasiūlymą. Užpildydami šią formą, Jūs sutinkate su mūsų „Privatumo politikoje" aprašytomis taisyklėmis

×

Turite klausimų?

  Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.