2020 09 01

Nuo mokinių pasiekimų vertinimo iki socialinių kompetencijų…

Švietimo politikos erdvės (5.2 salė) renginiai parodos „Mokykla 2019“ lankytojų lauks visą parodos laiką, t. y. abidienas. Bus pristatomos šiuo metu švietimo sistemos dalyviams aktualiausios temos.

Lapkričio 22 d. (11.00 val.) Švietimo politikos erdvėje bus kalbama apie mokinių pasiekimų vertinimo kaitą. Mokinių pasiekimų gerinimas – bene pats svarbiausias šių dienų mokyklos tikslas. Pagrindinius siekius šioje srityje galėtų padėti pasiekti tinkamas mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas. Dr. Asta Ranonytė (Nacionalinė švietimo agentūra) pristatys išorinio mokinių pasiekimų vertinimo tikslą, kur panaudojami patikrinimų rezultatai, kokios tinkamiausios vertinimo formos. Pristatyme taip pat bus kalbama, ar išorinis mokinių pasiekimų vertinimas užtikrina dermę su atnaujinamo ugdymo turinio gairėmis, koks išorinio vertinimo poveikis ugdymo procesui, kuris vertinimo aspektas – patikimumas, validumas ar efektyvumas – mūsų švietimo sistemos prioritetas. Renginio svečiai sužinos, kokios galimos vertinimo kaitos kryptys ir kokie galimi administraciniai bei technologiniai jų įgyvendinimo sprendimai.

Mokymasis būti su savimi ir kitais mokykloje

Lektoriai – dr. Daiva Šukytė (Socialinio ir emocinio ugdymo institutas), Irena Raudienė (LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija) ir Tomas Rakovas (Lietuvos vaikų ir jaunimo centras) – pakvies į užsiėmimą (12.00 val.), kuriame bus pristatoma tarptautinio švietimo projekto „Learning to Be“ (liet. „Mokymasis būti“) patirtis (ES programa „Erasmus+“) ir naujas metodinis leidinys, skirtas socialinėms ir emocinėms kompetencijoms ugdyti bei vertinti mokykloje. Per pristatymą bus apžvelgiami mokinių ir mokytojų tyrimo, atlikto penkiose Europos šalyse, rezultatai. Taip pat bus diskutuojama apie socialinio ir emocinio ugdymo vietą bei vaidmenį Lietuvos mokyklose. Susirinkimo dalyviai turės galimybę iš arti praktiškai susipažinti su naujuoju metodiniu rinkiniu ir gauti jo kopiją (popierinę arba elektroninę, atsižvelgiant į dalyvių skaičių).

Metodinis rinkinys yra nemokamas ir bus laisvai prieinamas visiems susidomėjusiesiems elektroninėje erdvėje.

Iškart popiet (15.00 val.) mokinių pasiekimų vertinimo naujovėmis tarptautiniame kontekste dalysis dr. Rita Dukynaitė (LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija). Lektorė papasakos, kiek įtakos Lietuvos švietimui turės didžiausių tarptautinių tyrimų organizacijų nustatytos naujos strateginės kryptys mokinių vertinimo srityje. Kels klausimus: kaip kis mokinių pasiekimų vertinimas ugdant XXI a. kompetencijas – slinktys nuo teorijos veiklos link?; ką išspręs daugiapakopis adaptyvusis testavimas?; kiek švietimo rezultatus veikia socialinė, ekonominė, kultūrinė (SEK) nelygybė?

Socialinės kompetencijos – ne mažiau svarbios!

Mokykla, kaip žinoma, yra atsakinga ne tik už mokinių dalykines žinias, ji taip pat prisideda prie žmogaus gebėjimų socializuotis. Tam reikalingos socialinės kompetencijos. Antrąją parodos dieną (lapkričio 23 d.) apie jas bus diskutuojama ir išklausomi įvairių švietimo lygmenų atstovų požiūriai.

Socialinė pilietinė veikla mokinių akimis

Švietimo politikos erdvėje (10.00 val.) dr. Svajonė Mikėnė (Nacionalinė švietimo agentūra) kartu su Greta Zaburaite (Lietuvos moksleivių sąjunga) pristatys apklausos apie socialinės pilietinės veiklos organizavimą ir vykdymą rezultatus. Šioje apklausoje dalyvavo 4787 bendrojo ugdymo mokyklų 5–10 klasių mokiniai iš visų Lietuvos apskričių. Sužinosite, kokios socialinės pilietinės veiklos dažniausiai atliekamos mokyklose ir už jų ribų, kaip mokiniai jas pasirenka, kiek valandų turi atlikti minėtas veiklas, kokią naudą jaučia gaunantys.

Apklausos dalyvių nuomonės ir siūlymai, ką reikėtų tobulinti organizuojant socialinę pilietinę veiklą, suteiks vertingos informacijos ir idėjų mokykloms, ką būtų galima daryti kitaip, kad socialinė pilietinė veikla taptų ne tik patrauklesnė, bet ir noriai mokinių atliekama.

Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo modelis

Visai netrukus (11.00 val.) toje pačioje erdvėje didelę patirtį sukaupę lektoriai pasidalys Šiaulių miesto savivaldybės sukurtu Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos modeliu (SKU), skirtu visoms įvairių tipų bendrojo ugdymo mokykloms, siekiančioms visuminio mokinių ugdymo. SKU sistema unikali tuo, kad įtraukia į ugdymo procesą tiesiogiai su ugdymu nesusijusias įmones, įstaigas, organizacijas, skatina socialinę atsakomybę, telkia ne tik mokyklos, bet ir vietos bendruomenes, kitas suinteresuotąsias šalis. SKU sistema skirta nuosekliam mokinių socialinės, lyderystės kompetencijos ugdymui, profesiniam veiklinimui, skatina kūrybiškumą, altruizmą, savanorystę.

Renginio organizatoriai kviečia lankytojus susipažinti ne tik su SKU sistemos struktūra ir veikimo principais, mokinių veiklų planavimo, organizavimo ir vertinimo procedūromis, socialinės partnerystės tinklų kūrimo galimybėmis, bet ir mokyklų, kurios įgyvendina SKU sistemos modelį, unikalia patirtimi.

Įstaigų vadovai – „deganti“ tema!

Šiandien itin daug ir įvairiausių klausimų kelia švietimo įstaigų vadovų veikla. Tad Švietimo politikos erdvė antrąją parodos dieną (12.00 val.) bus atvira pokalbiams apie tai, kaip dirba mokyklų vadovai?

Kasmetis švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas – palyginti naujas reiškinys. Juo siekiama skatinti švietimo įstaigos veiklos kokybę ir švietimo įstaigų vadovų veiksmingumą. Pagrindinė renginio tema „Ką rodo bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pirmųjų metų veiklos ataskaitų analizė?“. Siekdami atsakyti į šį klausimą, kartu bandysime suprasti:

  • kurios vadovo veiklos sritys yra laikomos pagrindinėmis?
  • kaip vadovai patys vertina ir moka parodyti savo indėlį į mokykloje vykstančius procesus?
  • kaip suvokiama dermė tarp užduoties, jos vertinimo rodiklių ir pasiektų rezultatų?
  • kaip vadovai supranta jiems reikalingas kompetencijas?
  • kiek objektyviai vertinama atliktų darbų pobūdis ir apimtys?

Gausybė renginių, susijusių su šių dienų švietimo aktualijomis, „karščiausiomis“ temomis, iššūkiais ir jų sprendimų paieškomis, lauks visų parodos „Mokykla 2019“ lankytojų.

Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums
×

Turite klausimų?

    Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.