Sąlygos ir taisyklės

PIRKIMO TAISYKLĖS

 

 1. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS
  1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje svetainėje lt (toliau gali būti vadinama tinklapiu, kasnis.lt arba internetine svetaine) suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti”, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai šių Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
  2. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas lt duomenų bazėje.

 

 1. PIRKĖJO TEISĖS
  1. Pirkėjas turi teisę užsisakyti maistą lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas turi teisę grąžinti užsakytą maistą šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  3. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

 

 • PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  1. Pirkėjas, naudodamasis lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  2. Užsisakydamas maistą lt, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.
  3. Pirkėjas įsipareigoja informuoti Pardavėją, jei yra alergiškas konkretiems maisto produktams.
  4. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.
  5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  6. Pirkėjas privalo sumokėti už maisto užsakymą ir priimti jį šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  7. Nenaudoti tinklalapio ir / ar Paslaugų neteisingiems ir melagingiems užsakymams vykdyti. Išsiaiškinus, jog šis punktas buvo pažeistas, lt imsis atitinkamų priemonių dėl žalos atlyginimo.
  8. Atlyginti žalą lt, kuri atsirado dėl Pirkėjo klaidos, neteisingai nurodant adresą, telefono numerį, taip pat ir tais atvejais, kai skambinant nurodytu telefono numeriu Pirkėjas neatsiliepė bei neperskambino. Geranoriškai nesusitarus su Pirkėju, skundas dėl patirtų nuostolių kompensavimo teisės aktų nustatyta tvarka perduodamas Policijai, pateikus visus su užsakymų susijusius duomenis, įskaitant ir IP adresą.
  9. Pirkėjas pareiškia ir patvirtina, kad:
   1. yra ne jaunesnis nei 18 metų;
   9.2. supranta Taisyklių nuostatas ir tai, kad tinklalapio kasnis.lt ir Paslaugų naudojimas suteikia teisinę pareigą atsiskaityti už užsisakytą ir pagamintą maistą Maisto tiekėjui – Pardavėjui ir/arba kasnis.lt;
   9.3. saugos prisijungimo vardą ir slaptažodį (kai tokie Pirkėjas suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriems Pirkėjas pavedė atstovauti save naudojantis Paslaugomis;

 

 1. Naudodamasis bet kuria lt Paslauga Pirkėjas patvirtina, kad:

 

 • yra veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti maisto užsakymo sandorius, siūlomus tinklalapyje;
 • tinkamai vykdys pareigas, nurodytas Taisyklių III skyriuje;
 • supranta ir sutinka, kad lt tvarkytų ir valdytų Pirkėjo duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Privatumo politika.
 • Alkoholio pristatymo apribojimai:
 • Alkoholinius gėrimus perkantys Pirkėjai patvirtina, kad jie yra sulaukę 20 metų ir už šį pareiškimą prisiima visišką atsakomybę;
 • Pirkėjo užsakyti alkoholiniai gėrimai pristatomi Pirkėjo nurodytu adresu. Vartotojas įsipareigoja priimti alkoholinius gėrimus savarankiškai, patvirtindamas savo tapatybę ir amžių, pateikdamas asmens dokumentą;
 • Pirkėjas yra atsakingas už alkoholinius gėrimus, kuriuos įsigijo, ir už jų perdavimą tretiems asmenims, neturintiems teisės vartoti alkoholinių gėrimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus;
 • Išsiaiškinus, kad Pirkėjas nėra sulaukęs amžiaus, nuo kurio galima vartoti alkoholinius gėrimus, arba Pirkėjui atsisakius pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, alkoholiniai gėrimai nėra perduodami Pirkėjui ir iš Pirkėjo gali būti pareikalauta atlyginti transportavimo išlaidas.

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pardavėjo teisės

 1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti intenetinės svetainės lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
 2. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų internetinėje svetainėje lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
 3. Jei Pirkėjas bando pakenkti ltveikimo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis kasnis.lt.
 4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už maisto užsakymą.
 5. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais maisto pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Maisto užsakymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju valandos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju.

 

Pardavėjo įsipareigojimai

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės svetainės lt teikiamomis paslaugomis.
 2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti užsakyto maisto Pirkėjui, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnį patiekalą. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią patiekalą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus bankiniu pavedimu į sąskaitą iš kurios buvo gautas mokėjimas per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas apmokėjimas per elektroninę bankininkystę.
 4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytą maistą nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
 5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės svetainės lt veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
 6. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

 

 1. MAISTO UŽSAKYMO SĄLYGOS
  1. Pirkėjas maistą ir gėrimus gali užsisakyti lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
 • internetu užsiregistruodamas lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
 • internetu nesiregistruodamas lt;
 • telefonu mobilus nr 868534674;
 1. Maisto užsakymai priimami tik Vilniuje.
 2. Pirkėjas gali nutraukti maisto užsakymo vykdymą bet kuriuo užsakymo metu, iki apmokėjimo.
 3. Pirkėjui atlikus užsakymą ir gavus apmokėjimo patvirtinimą dėl maisto pristatymo į namus, Pirkėjas nebegali atšaukti užsakymo ir / ar reikalauti lėšų grąžinimo išskyrus IV skyriaus, 8 punktą.
 4. Pardavėjas pasilieka teisę nevykdyti maisto užsakymų Pirkėjui, kuris nors kartą nėra atsiskaitęs už Paslaugą ar yra atsiuntęs melagingą užsakymą.
 5. Pardavėjas pasilieką teisę keisti užsakymo pristatymo laiką, prieš tai iš anksto informavus Pirkėją nurodytu telefonu.

 

 1. MAISTO PRISTATYMO SĄLYGOS
  1. Minimali maisto užsakymo suma pristatymui yra 7,00 Eur.
  2. Pardavėjas užsakytą maistą pristato nemokamai nuo 20 Eur.
  3. Maisto pristatymo laikas Vilniuje: I-V nuo 11.00 val. iki 17.00 val.
  4. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslią maisto pristatymo vietą.
  5. Pirkėjas įsipareigoja maisto užsakymą priimti pats. Jei Pirkėjas maisto užsakymo pats priimti negali, o maisto užsakymas pristatytas Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl maisto pristatymo netinkamam asmeniui.
  6. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais maisto pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti maisto pristatymo sąlygas.
  7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už maisto pristatymo terminų pažeidimą, jeigu maistas Pirkėjui nėra pristatomas ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  8. Užsakytą maistą pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  9. Užsakytas maistas ir Pirkėjui pristatytas dėl maisto pakavimo specifikos ir taros išoriškai gali skirtis nuo lt pateiktame meniu nurodytų patiekalų nuotraukų.
  10. Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:
 • jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto pristatymo adresą;
 • jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;
 • jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė pageidaujamą užsakyto maisto pristatymo laiką;
 • jeigu Pirkėjas nepriėmė užsakyto maisto ne dėl Pardavėjo kaltės (neatidarė durų, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.);
 • jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakytą maistą arba atsisako mokėti už užsakytą maistą nesant tam objektyvių priežasčių;
 • dėl interneto svetainės lt techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;
 • dėl elektroninės bankininkystės gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;
 • dėl banko mokėjimo kortelių tvarkymo sistemos gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.
 1. Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakyto maisto Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš šio skyriaus 10 punkte nurodytų sąlygų.

 

 • MAISTO UŽSAKYMO KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA
  1. Maisto užsakymo kainos lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
  2. Prie maisto užsakymo kainos pridedami papildomi mokesčiai – pakuotės ir taros.
  3. Už maisto užsakymą Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
 • naudojantis elektronine bankininkyste;
 • banko pavedimu;
 • grynaisiais pinigais ar banko kortele maisto pristatymo metu.
  1. Galutinė kaina yra nurodoma patvirtinus Pirkėjo krepšelį.
  2. Pirkėjui, už maisto užsakymą sumokėjusiam per elektroninę bankininkystę ir užsakyto maisto negavusiam dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, taip pat Pirkėjui, pažeidusiam taisykles ir nesilaikančiam nurodytų sąlygų, pinigai atgal į jo banko sąskaitą negrąžinami.

 

 • RINKODARA IR INFORMACIJA
  1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje svetainėje lt įvairias akcijas ar žaidimus.
  2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
  3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia internetinės svetainės lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytais el. pašto adresais.
  5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir teisės aktais.
  2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums
×

Turite klausimų?

  Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.